Algemene Voorwaarden Your-store


Artikel 1 / Definities

a) Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Your-Store een overeenkomst heeft gesloten..
c) Product: Apparatuur, programmatuur en/of aanpassingen aan programmatuur, waarvan Your-Store Services de leverancier is, implementatie van netwerken, advies waaronder begrepen helpdeskfuncties, het bieden van online beveiligingsdiensten en andere overeengekomen
activiteiten en goederen van gelijke aard.
d) Systeem: computerapparatuur en aanverwante apparatuur waarmee Your-Store Cliënt toegang verleent tot de datacommunicatievoorzieningen.
e) Locatie: de fysieke omgeving waarin het Systeem van Cliënt is opgesteld en wordt aangesloten op de datacommunicatievoorzieningen.
f) Regelgeving Cameratoezicht: de regels voor openbaar cameratoezicht, zoals vastgelegd door Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid
g) Schijfruimte: opslagruimte die Your-Store aan Cliënt ter beschikking stelt, bijvoorbeeld ten behoeve van het opslaan en terugkijken van zijn/haar camerabeelden
h) Website: één of meer Internetpagina’s die vallen onder alle aan Your-Store gerelateerde domeinnamen en extensies.

Artikel 2 / Toepassing

a) Door het aangaan van een overeenkomst met Your-Store Services gaat Cliënt akkoord met deze Algemene Voorwaarden en worden alle betrekkingen tussen Your-Store Services en Cliënt onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.
b) Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijk verklaring die door een bevoegd vertegenwoordiger van Your-Store is ondertekend.

Artikel 3 / Verplichtingen Your-Store

a) Your-Store Services zal een redelijke inspanning leveren om producten op tijd te leveren zoals aangegeven in de overeenkomst.
b) Cliënt kan geen aanspraak maken op compensatie voor eventuele schade ontstaan door het niet tijdig leveren van een product.
c) Your-Store zal een redelijke inspanning leveren om haar Product zoals overeengekomen te leveren.
d) Your-Store onthoudt zich van het inzien van camerabeelden van Cliënt en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Your-Store hiertoe krachtens de wet verplicht is, dan wel ingeval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.b tot en met 4.d van deze Algemene Voorwaarden.
e) Your-Store is vrij om tariefwijzigingen aan Cliënt door te berekenen. Cliënt heeft indien er geen alternatief geboden kan worden door Your-Store evenwel gedurende één maand na mededeling van de tariefwijziging het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen.

Artikel 4 / Verplichtingen Cliënt

a) Cliënt stelt Your-Store Services steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in zijn naam, adres, e-mailadres en desgevraagd bank- of girorekeningnummer. Deze mededeling gebeurt onder vermelding van een ingangsdatum, bij gebreke waarvan de datum van ontvangst van de mededeling door Your-Store als ingangsdatum zal gelden. Your-Store is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig of niet juist of niet doormelden van veranderingen in de situatie van Cliënt en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor consequenties die hier uit voortvloeien.
b) Cliënt zal zich houden aan de Netiquette. Voorts onthoudt cliënt zich ervan overige cliënten of internetgebruikers te hinderen en/of wijzigingen aan te (laten) brengen aan het systeem die de goede werking van het systeem en/of andere klanten en/of internetgebruikers hindert of schade toebrengt, zulks ter beoordeling van Your-Store Services.
c) Cliënt vrijwaart Your-Store Services van alle juridische aanspraken met betrekking tot de door Cliënt opgeslagen videobeelden, gegevens, informatie, en dergelijke.
d) Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten b en c voor rekening van Cliënt.
e) Cliënt heeft geen toegang tot de Locatie van de servers.
f) Cliënt heeft geen toegang tot het Product en Systeem van Your-Store Services, behalve op gebruikers niveau tenzij anders is afgesproken.

Artikel 5 / Wanprestatie

a) Your-Store Services behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie of wanbetaling van Cliënt direct het abonnement te ontbinden. Daarnaast behoudt Your-Store Services zich het recht voor een Cliënt welke het functioneren van Your-Store en/of haar gebruikers in gevaar kunnen brengen te verwijderen dan wel af te sluiten.

Artikel 6 / Aansprakelijkheid

a) Cliënt dient voorafgaand aan eventuele werkzaamheden een recente kopie van alle relevante digitale informatie op deugdelijke wijze op te slaan. Your-Store Services kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerlei wijze verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie.
b) Your-Store Services is niet aansprakelijk voor schade aan apparatuur en/of programmatuur die is ontstaan als gevolg van programmatuur die erop is gericht schade toe te brengen, zoals bijvoorbeeld computervirussen. Your-Store Services mag antivirus programmatuur gebruiken om de schade aan haar systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden verwijderen of isoleren als zij dat nodig acht.
c) Your-Store Services is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
d) Your-Store Services is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden ontstaan bij het gebruik van het Product.
e) De eventuele aansprakelijkheid van Your-Store Services is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.
f) Your-Store Services is niet aansprakelijk voor schade aan het Product veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van Your-Store Services werkzaam zijn.
g Your-Store Services is niet verantwoordelijk voor het niet functioneren van apparatuur aan de klantzijde en verlies van inlogcodes.

Artikel 7 / Betaling

a) Cliënt dient de door Your-Store Services uitgeschreven rekeningen per automatische bankincasso te voldoen, mits anders overeengekomen. Het betalen van rekeningen dient ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Cliënt bij niet tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Your-Store Services in dergelijke gevallen gerechtigd het door Cliënt verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten)gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een direct opeisbaar bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van EUR 250,00.
b) Door Cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van die opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
c) Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
d) Your-Store Services mag zonder opgaaf van redenen een voorschot vragen voor projecten die uitgevoerd worden voor Cliënt.
e) Indien Cliënt in enig opzicht niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn overeengekomen in een relatie met Your-Store Services, is hetgeen hij uit hoofde van die relatie verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar. Your-Store Services is bij in gebreke blijven van Cliënt gerechtigd naar haar keuze alle in het kader van die relatie gestelde zekerheden of gedeelten daarvan te realiseren, teneinde uit de opbrengst te verhalen hetgeen aan Your-Store Services volgens haar administratie verschuldigd is, inclusief de wettelijke rente en de door Your-Store te specificeren kosten.
f)  Onze gehele facturatie en betalingsverwerking wordt uitgevoerd door CW & Partners te Hilversum.
g) Your-Store Services bewaart geen bank en/of creditcard gegevens van Cliënt. De betaalprocedure is geheel uitbesteed aan derden. Deze partijen voldoen allemaal aan de minimale eisen om het betalingsverkeer van cliënt veilig af te handelen.

Artikel 8 / Eigendomsvoorbehoud

a) Your-Store Services behoudt het eigendom van alle door haar geleverde Producten, tenzij anders overeengekomen met Cliënt.
b) De cliënt gaat met Your-Store Services slechts een gebruiksovereenkomst aan.

Artikel 9 / Intellectueel eigendom

a) Cliënt verkrijgt een niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van het Product geleverd door Your-Store Services.
b) Het is de Cliënt niet toegestaan om door Your-Store Services aan Cliënt geleverde programmatuur van derden, of door Your-Store ontwikkelde producten, geheel of gedeeltelijk door te verkopen, uit te lenen dan wel te vermenigvuldigen of wijzigen, om welke reden dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Your-Store Services.
c) Het is Your-Store Services niet toegestaan om beeldmateriaal en/of gegevensbestanden van de Cliënt geplaatst op de servers van Your-Store Services, of haar partners, strategische of juridische partners, door te verkopen, uit te lenen of om welke reden dan ook te vermenigvuldigen of te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van Cliënt.

Artikel 10 / Overmacht

a) Your-Store Services is niet aansprakelijk voor gevolgen ontstaan door overmacht, waaronder in ieder geval mede inbegrepen zijn beschikkingen en maatregelen van de overheid, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsonregelmatigheden, uitsluitingen en boycot, en storingen in bedrijven of instellingen van wier diensten gebruik wordt gemaakt.
b) Indien de overmachttoestand veertien dagen aanhoudt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft Cliënt geen recht op schadevergoeding, ook niet als Your-Store hiervan enig voordeel mocht hebben.
c) Your-Store Services is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht. Als zodanig worden onder andere aangemerkt onbereikbaarheid van het Systeem door niet Your-Store toe te rekenen stroomuitval en storingen en onderhoud aan apparatuur en/of programmatuur.
d) Indien het vermoeden bestaat dat onbevoegden toegang hebben verkregen tot een applicatie server en de prestaties van ons netwerk daardoor schade ondervinden, behoudt Your-Store zich het recht voor om deze server tijdelijk uit te schakelen of de beschikbare bandbreedte te beperken. Zodra ter beoordeling van Your-Store Services de server weer normaal functioneert, kan deze weer aangesloten worden. Your-Store Services is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onbevoegden, DoSÐ of DDoS-aanvallen en andere gelijksoortige aanvallen van derden op onze producten.

Artikel 11 / Looptijd en Beëindiging

a) Cliënt gaat een overeenkomst aan van 36 maanden, na deze periode is client  te allen tijde bevoegd de overeenkomst te ontbinden; hierbij dient de  overeengekomen ontbindingstermijn in acht te worden genomen van één kalendermaand.
b)
c) Indien cliënt tussentijds en eenzijdig de overeenkomst ontbind, zal Your-Store Services de resterende termijnen in één keer factureren en dit bedrag zal direct opeisbaar zijn. d) Indien de Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surséance van betaling verkeert, heeft Your-Store het recht de overeenkomst met Cliënt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij verplicht te zijn tot enige schadevergoeding.
e) Ongeacht de reden van ontbinding cq beëindiging van de overeenkomst behoudt Your-Store Services het recht om alle nog door cliënt aan Your-Store Services verschuldigde bedragen uit hoofde van deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op te eisen, niet voor matiging vatbaar en met behoud van recht om eventuele overige schade als gevolg van ontbinding van de overeenkomst op cliënt te verhalen.

Artikel 12 / Slotbepalingen

a) Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
b) Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
c) Your-Store Services heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving aan Cliënt. Cliënt kan de overeenkomst opzeggen met ingang van de datum dat de wijziging van kracht wordt. Aangegane projecten met Cliënt zullen naar rato worden afgerekend.
d) Verandering in bestuur of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
e) Indien een artikel uit deze overeenkomst niet van toepassing verklaard wordt, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.